Indkaldelse af projektforslag til

Bio Ressource Innovationssamarbejder og DanBiRSC (Dansk Bio Ressource Symbiose Center)

Frist for interessetilkendegivelse er 28. juni 2023 – frist for ansøgning er 28. juli 2023. Projektstart januar 2024 – Projektafslutning august 2026.

På baggrund af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses annoncering “Cirkulære Værdikæder for SMV’er” og Pyrolyse mm. indkalder Energy Cluster Denmark ansøgninger om innovationssamarbejder indenfor bioressourcer og cirkulær økonomi.

I overgangen fra den industrielle tidsalder, der er baseret på fossile ressourcer, til en grøn tidsalder, der bl.a. er baseret på bioressourcer, står bioraffinering og kaskadeudnyttelse centralt. Det er helt afgørende for den grønne omstilling, at der ikke bliver kamp mellem sektorer, men snarere synergiskabende samarbejde. Dette kan bioraffinering og kaskadeudnyttelse understøtte ved at skabe en kobling mellem sektorer.   – Det Nationale Bioøkonomi Panel

Visionen om DanBiRSC udspringer især af læring fra igangværende demonstrationsprojekter på kerneteknologier som SkyClean Scale-up, Det Nationale Bioøkonomipanels anbefalinger og Energy Cluster Denmark’s erfaringer med regionalfondsprojekter som fx ”Innovationssamarbejder i Offshoreklyngen”.

Projektets formål er at accelerere værdikædeopbygningen omkring store energirelaterede procesanlæg som fx pyrolyse- og biogasanlæg. Herunder Det Nationale Bioøkonomi Panels målsætning 2: ”at realisere potentialer for bioraffinering og kaskadeudnyttelse” og i nogen grad målsætning 1: ”at realisere potentialet i øget bioressourceudbytte fra danske arealer”.

Formålet pirmært i spor 1 ved at gennemføre et større antal konkrete innovationssamarbejder, der understøttes af og har synergi med udarbejdelsen af et 2040-roadmap for dansk bioressourceanvendelse og kritisk tværgående forskning, der laves i spor 2. Spor 1 understøttes yderligere i spor 3 gennem de første trin til et dansk bioressourcesymbiosecenter. De tre spor er uddybet herunder:

 1. Nye og længere værdikæder og kaskader
  • 10-20 projekter med minimum to virksomheder, en videninstitution og en klynge (typisk Energy Cluster Denmark).
  • Projekterne fokuserer på at accelerere udvikling og markedsintroduktion af et nyt produkt eller en proces eller en væsentlig forbedring af et eksisterende produkt eller en eksisterende proces.
  • Hvert projekt bidrager til en konkret reduktion i mængden af drivhusgasemissioner og/eller forøgelse mængden af affald der anvendes som råvarer og dette skal demonstreres i projektet i et realistisk miljø. Demonstrationen skal bruges til at estimere effekten i det første år efter projektets afslutning.
  • Virksomhederne er primært placeret i Region Sjælland.
  • Budget og støttesatser: Typisk har projekterne et budget til:
   • timer på 3 mio. kr. til virksomheder (40-50 pct. støtte), 1 mio. kr. til videninstitutioner (100 pct. støtte) og 0,25 mio. kr. til klyngen (100 pct. støtte) og
   • udstyr på 0,5 mio. kr. (100 pct. støtte).
 1. Viden om cirkulære bioressourcer på tværs – fundament for dansk bioøkonomistrategi og kritisk forskning
  • Et 2030- og 2040-roadmap for effektiv anvendelse af Danmarks bioressourcer baseret på en samlet analyse af de mest effektive (og dermed typisk de længste) kaskader ud fra et LCA-, teknologispecifik modellering-, energisystem- og biomasseressource-perspektiv (udføres af DTU, RUC m.fl.).
   Analysen baseres på nyeste viden fra projekter i spor 1 og eksterne projekter.
   Output forventes ikke at være en enten/eller-anbefaling, men et optimalt miks af teknologier og anvendelser, så SMV’erne i spor 1 og det øvrige økosystem kan agere på et oplyst grundlag.
  • Kritisk viden om pyrolyse og andre kerneteknologier der er relevant for flere projekter i spor 1, fx: Hvad er det der afgør om biokul antænder? Hvorfor er variationen i analyser af ens bio-olie så stor? Hvordan kan lugtgener fra biogas reduceres? Bred biomassekarakterisering (udføres af DTU)
 2. Etablering af Dansk BioRessource Center (DanBiRSC)
  • Med afsæt i de mange projekter i spor 1 og videnopbygning i spor 2 arbejder især Energy Cluster Denmark og DTU Link mod at etablere DanBiRSC i forbindelse med DTU Risø Erhvervspark. Her ligger allerede afdelinger fra Universiteterne DTU, RUC, AU og virksomhederne Stiesdal SkyClean, Mash Makes, AquaGreen mm.
  • Spor 3 vil samle viden om bioressourcer der er relevant for spor 1, fastlægge governance, tiltrække yderligere offentlig og privat funding, brande centeret mm.

Som næste skridt vil Energy Cluster Denmark gå i direkte dialog med de foreslåede deltagere i spor 2 og 3. Interesserede er velkomne til at henvende sig.

Ønsker du at være med?

Hvis du vil deltage i spor 1, skal du på innovationssamarbejdets vegne indsende en interessetilkendegivelse (maks. 2 sider) her. Fristen er den 28. juni 2023. Brug template i bilag 1 til jeres interessetilkendegivelse. Bilag 1 kan downloades i wordformat her.

Hvis Energy Cluster Denmark vurderer, at innovationssamarbejdet er konkurrencedygtigt, får I tilsendt en ansøgningstemplate (maks. 5 sider plus bilag). Deadline for indsendelse af ansøgning er den 28. juli 2023, men vi opfordrer interesserede til at indsende både interessetilkendegivelse og ansøgning hurtigst muligt.

Det er Energy Cluster Denmark, der afgør, om innovationssamarbejdet tages med i den samlede ansøgning til Erhvervsstyrelsen. Energy Cluster Denmark træffer afgørelse på baggrund af følgende kriterier:

Selvom der vil være fokus på innovationssamarbejder med effekt i Region Sjælland, kan innovationssamarbejder fra resten af Danmark godt deltage.

Tilskud kan gives til innovationsprojekter, som ligger indenfor førnævnte faglige rammer. Potentielle ansøgere er offentlige- og private aktører, herunder små, mellemstore og store virksomheder og videninstitutioner. Bemærk dog, at store virksomheder samt virksomheder, der er omfattet af Unionens emissionshandelssystem, og primærproducenter kun kan deltage, hvis en SMV har den væsentligste effekt af projektet.

Sparring og vejledning

Du er meget velkommen til at kontakte Energy Cluster Denmark, hvis du har spørgsmål til processen, ønsker sparring om dit innovationssamarbejde, partnersøgning mm. Hvis du ikke selv har kontakt til fx det forrige led i værdikæden der producerer fx biokul hjælper vi gerne med at facilitere kontakten.

Christian Munk Jensen
Project Manager

+45 5055 2606

cmj@energycluster.dk

Frederik Rasmus Bayer
Project Manager

+45 3153 1494

frb@energycluster.dk

Om Energy Cluster Denmark

Energy Cluster Denmark er Danmarks klyngeorganisation for hele den samlede energisektor. Vores vision er, at Danmark skal være et grønt foregangsland for udvikling og demonstration af innovative og globale energiløsninger. Derfor er Energy Cluster Denmark den neutrale, værdiskabende og medlemsdrevne innovationsplatform for etablering og facilitering af innovationssamarbejder mellem små og store virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører i hele energisektoren. Energy Cluster Denmark i tal:

+        70 aktive projekter

+        130 SMV’er i projekter

+        500 medlemmer

+        3 mia. DKK projektportefølje

 

Danmarks øvrige klyngeorganisationer, fx Food and Bio Cluster Denmark og CLEAN, er inviteret til at deltage i projektet og facilitere de innovationssamarbejder, der klart ligger inden for deres område.

 

Støttet af: