Ansøg om videnbro-projekt

Ansøgningsfrist: 10. Maj 2021.

Her på siden kan du finde information omking ordningen, samt uploade din ansøgning til Energy Cluster Denmarks videnbropulje.

Hvad er et videnbro-projekt?

Videnbro-projekter bygger bro mellem videninstitutioner og virksomheder med den mission at omsætte specialiseret viden til nye ideer. Således fremmer vi samarbejder om forskning, udvikling og innovation til gavn for både forskningsmiljøerne og den danske energibranche.

Videnbro-projekter skal, med udgangspunkt i virksomhedernes behov, have fokus på at styrke samspil og videnudveksling med videninstitutioner, med henblik på at styrke innovation og vækstpotentiale. Projekterne er typisk feasibility studier, forundersøgelser eller forprojekter til egentlige innovationsprojekter.

 

Fokusområder og projektfokus

Energy Cluster Denmark modtager kun ansøgninger til videnbro-projekter indenfor klyngens faglige fokusområder, strategi og det udviklede roadmap for klyngens virke.

Hvem kan søge?

Danske universiteter og andre videninstitutioner der har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter Finansministeriets budgetvejledning (kap. 2.6.10.3.) i partnerskab med mindst to af hinanden uafhængige private virksomheder (helst flere).

 

Hvor meget kan du søge?

Maks. 400.000 kr. Ink. Overhead.

Maks. periode på 12 måneder.

100% af bevillingen tilfalder projektets videninstitution(er)

 

Medfinansiering

Bevillingen fra Energy Cluster Denmark kan ikke udgøre mere end 50% af projektets totalbudget. De resterende 50% skal dækkes af medfinansiering fra projektets virksomhedspartnere.

Den private medfinansiering består af private virksomheders udgifter til de gennemførte støtteberettigede aktiviteter. Virksomhedernes medfinansiering kan være enten ”in-kind” eller kontante tilskud.

Ved beregning af værdien af medarbejdertimer hos projektets virksomhedspartnere anvendes en fast timesats på 600 kr. inkl. overhead.

 

Hvad skal pengene bruges til?

Bevillignen skal primært benyttes til videninstitutionens lønudgifter til planlægning og afvikling af videnbro-projektet. Der gælder følgende:

 • Betaling for fagligt arbejde for ansatte ved danske universiteter og andre videninstitutioner, der har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter Finansministeriets budgetvejledning (kap. 2.6.10.3), opgøres som faktiske lønudgifter plus overhead på 44 pct.
 • Betaling for fagligt arbejde for GTS-medarbejdere, for så vidt angår deltagelse i samarbejdsprojekter, matchmaking- og videnspredningsaktiviteter samt fagligt analysearbejde mv., beregnes som faktiske lønudgifter ganget med den senest godkendte omkostningsfaktor i overensstemmelse med retningslinjer for godkendt teknologisk service i Danmark.
 • I andre tilfælde afregnes lønudgifter til fagligt arbejde med 600 kr. per time, hvilket inkluderer overhead.

 

Bevillingen kan i mindre omfang anvendes af videninstitutionen til at afholde følgende udgifter på grundlag af betalte regninger:

 • Rejse- og opholdsomkostninger for tilskudsmodtagernes medarbejdere: Statens satser for time- og dagpenge, transportgodtgørelse mm. anvendes. Ved konferencedeltagelse dækkes også deltagergebyr.
 • Formidling/videnspredning, f.eks. produktion af foldere, andre publikationer, hjemmeside, leje af eksterne konferencelokaler, annoncering og lignende.
 • Særlige udgifter: Hvis større omkostninger til f.eks. udstyr eller materialer er nødvendige i forbindelse med et eller flere projekter og ikke kan dækkes af det i timesatsen indeholdte overhead, kan sådanne udgifter afholdes i begrænset omfang efter forudgående godkendelse. Send forespørgsel til Energy Cluster Denmark.

 

Krav til projektet

Der gælder følgende krav:

 • Projekterne skal have deltagelse af mindst to af hinanden uafhængige private virksomheder (herunder mindst en SMV) og mindst én videninstitution.
 • Projekterne skal med udgangspunkt i de deltagende virksomheders konkrete behov understøtte formidling og nyttiggørelse af videninstitutionernes viden og kompetencer samt partnernes fælles udvikling af ny viden.
 • Resultaterne af projekterne skal have en nyhedsværdi og generisk interesse, dvs. være relevante for en bredere kreds end udelukkende de deltagende virksomheder.
 • Der skal indgås en samarbejdsaftale mellem de involverede parter, hvor mål, succeskriterier og forventede effekter samt rettigheder til resultater for projektet fremgår klart.
 • Resultaterne skal offentliggøres eller formidles til en bredere kreds.
 • Enhver intellektuel ejendomsrettighed, som projektet medfører, samt alle hermed forbundne rettigheder, tildeles forskellige samarbejdspartnere på en måde, som på passende vis afspejler deres arbejdspakker, bidrag og respektive interesser.
 • Videninstitutionerne skal modtage kompensation svarende til markedsprisen for IPR, der følger af deres aktiviteter, jf. Europa-Kommissionens meddelelse om rammebestemmelser for statsstøtte til forskning, udvikling og innovation (2014/C 198/01, pkt. 28).

 

Projekterne må ikke:

 • Have karakter af produktudvikling for enkeltvirksomheder.
 • Have karakter af kontraktforskning eller levering af forsknings- og udviklingsydelser.
 • Virke konkurrenceforvridende.

 

Ansøgningsfrister og svar

10. Maj 2021: Næste ansøgningsfrist.

D. 15-25 Maj: Energy Cluster Denmark kan stille uddybende spørgsmål til ansøgning.

Uge 25: Endelig svar på ansøgningen.

 

Ansøgning uploades nederst her på siden.

 

Downloads

Retningslinjer for videnbaserede klyngeaktiviteter under Energy Cluster Denmark:

Innovationskraft – Retningslinjer for videnbaserede klyngeaktiviteter 2021-2024

 

Bevillingskriterier for puljen:

Bevillingskriterier

 

Ansøgningsskema ink. budget. Der opfordres til at ansøgninger holdes omkring 5 sider:

Ansøgningsskema ink. Budget

 

Interessetilkendegivelser kan indsendes sammen med ansøgning hvis det findes relevant:

Interessetilkendegivelse

 

Drift af Projekt:

Virksomhedsdeltagelse

Videnspredningsaktiviteter

Energy Cluster Denmark Logo Pakke