Ansøg om videnbroprojekt

Ansøg om videnbroprojekter hos Energy Cluster Denmark, hvor videninstitutioner arbejder sammen med virksomheder om at løfte innovations- og teknologiudviklingen i energisektoren.

Ansøgningsfrister:
20. januar
20. april
20. september

Hvad er et videnbroprojekt?

Videnbroprojekter bygger bro mellem videninstitutioner og virksomheder med den mission at omsætte specialiseret viden til nye ideer, produkter og løsninger. Således fremmer vi samarbejder om forskning, udvikling og innovation til gavn for både forskningsmiljøerne og den danske energibranche.

Videnbroprojekter tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for at styrke samspil og videnudveksling med videninstitutioner.

Videnbroprojekter er:

 • Feasibility studies
 • Forprojekter

Videninstitutioner, som GTS-institutter og universiteter, modtager i videnbroprojekter midler til at yde teknologisk rådgivning til danske virksomheder i energisektoren, som hjælpes videre med deres innovationsideer. Der kan indgå flere virksomheder (små og store) og flere videninstitutioner i et videnbroprojekt.

Fokusområder og projektfokus

Energy Cluster Denmark modtager kun ansøgninger til videnbroprojekter inden for klyngens faglige fokusområder, strategi og det udviklede roadmap for klyngens virke.

Et videnbroprojekt har typisk fokus på tidlig teknologiudvikling, som skal accelereres, og vil oftest løfte forskning/teknologiudvikling fra de tidligere TRL-niveauer til TRL 4-6.

 

Ansøgningsskema inkl. budget. Der opfordres til at ansøgninger holdes omkring de 5 sider og sendes som pdf-fil:

Ansøgningsskema inkl. budget

Et videnbroprojekt består af min. 1 videninstitution og min. 2 virksomheder, hvoraf den ene er en SMV. Virksomheder i kategorien SMV må maks. have 249 ansatte og enten ikke overstige en omsætning på maks. 50 mio. euro eller en årlig samlet balance på maks. 43 mio. euro.

 • Der kan ansøges om maks. 400.000 kr. inkl. overhead i støtte.
 • Der kan søges om en projektperiode på maks. 12 måneder.
 • Bevillingen tilfalder projektets videninstitution(er) 100%.
 • Energy Cluster Denmark uddeler og tildeler midlerne til videnbro-projekterne, og midlerne er udmøntet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Bevillingen fra Energy Cluster Denmark kan ikke udgøre mere end 50% af projektets totalbudget. De resterende 50% skal dækkes af medfinansiering fra projektets virksomhedspartnere.

Den private medfinansiering består af private virksomheders udgifter til de gennemførte støtteberettigede aktiviteter. Virksomhedernes medfinansiering kan være enten ”in-kind” eller kontante bidrag.

Ved beregning af værdien af medarbejdertimer hos projektets virksomhedspartnere anvendes en fast timesats på 600 kr. inkl. overhead.

Bevillignen skal primært benyttes til videninstitutionens lønudgifter til planlægning og afvikling af videnbroprojektet. Der gælder følgende:

 • Betaling for fagligt arbejde for ansatte ved danske universiteter og andre videninstitutioner, der har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter Finansministeriets budgetvejledning (kap. 2.6.10.3), opgøres som faktiske lønudgifter plus overhead på 44 pct.
 • Betaling for fagligt arbejde for GTS-medarbejdere, for så vidt angår deltagelse i samarbejdsprojekter, matchmaking- og videnspredningsaktiviteter samt fagligt analysearbejde mv., beregnes som faktiske lønudgifter ganget med den senest godkendte omkostningsfaktor i overensstemmelse med retningslinjer for godkendt teknologisk service i Danmark.
 • I andre tilfælde afregnes lønudgifter til fagligt arbejde med 600 kr. per time, hvilket inkluderer overhead.

Bevillingen kan i mindre omfang anvendes af videninstitutionen til at afholde følgende udgifter på grundlag af betalte regninger:

 • Rejse- og opholdsomkostninger for tilskudsmodtagernes medarbejdere: Statens satser for time- og dagpenge, transportgodtgørelse mm. anvendes. Ved konferencedeltagelse dækkes også deltagergebyr.
 • Formidling/videnspredning, f.eks. produktion af foldere, andre publikationer, hjemmeside, leje af eksterne konferencelokaler, annoncering og lignende.
 • Særlige udgifter: Hvis større omkostninger til f.eks. udstyr eller materialer er nødvendige i forbindelse med et eller flere projekter og ikke kan dækkes af det i timesatsen indeholdte overhead, kan sådanne udgifter afholdes i begrænset omfang efter forudgående godkendelse. Send forespørgsel til Energy Cluster Denmark.

Der gælder følgende krav:

 • Projekterne skal have deltagelse af mindst to af hinanden uafhængige private virksomheder (herunder mindst en SMV) og mindst én videninstitution.
 • Projekterne skal med udgangspunkt i de deltagende virksomheders konkrete behov understøtte formidling og nyttiggørelse af videninstitutionernes viden og kompetencer samt partnernes fælles udvikling af ny viden.
 • Resultaterne af projekterne skal have en nyhedsværdi og generisk interesse, dvs. være relevante for en bredere kreds end udelukkende de deltagende virksomheder.
 • Der skal indgås en samarbejdsaftale mellem de involverede parter, hvor mål, succeskriterier og forventede effekter samt rettigheder til resultater for projektet fremgår klart.
 • Resultaterne skal offentliggøres eller formidles til en bredere kreds.
 • Enhver intellektuel ejendomsrettighed, som projektet medfører, samt alle hermed forbundne rettigheder, tildeles forskellige samarbejdspartnere på en måde, som på passende vis afspejler deres arbejdspakker, bidrag og respektive interesser.
 • Videninstitutionerne skal modtage kompensation svarende til markedsprisen for IPR, der følger af deres aktiviteter, jf. Europa-Kommissionens meddelelse om rammebestemmelser for statsstøtte til forskning, udvikling og innovation (2014/C 198/01, pkt. 28).

Projekterne må ikke:

 • Have karakter af produktudvikling for enkeltvirksomheder.
 • Have karakter af kontraktforskning eller levering af forsknings- og udviklingsydelser.
 • Virke konkurrenceforvridende.

D. 20/1 2022: Ansøgningsfrist. 

D. 20/1 – 10/2 2022: Energy Cluster Denmark kan stille uddybende spørgsmål til ansøgning.

D. 11/3: Endelig svar på ansøgningen.

 

D. 20/4 2022: Ansøgningsfrist. 

D. 20/4 – 11/5 2022: Energy Cluster Denmark kan stille uddybende spørgsmål til ansøgning.

D. 9/6 : Endelig svar på ansøgningen.

 

D. 20/9 2022: Ansøgningsfrist. 

D. 20/9 – 11/10 2022: Energy Cluster Denmark kan stille uddybende spørgsmål til ansøgning.

D. 9/11 : Endelig svar på ansøgningen.

Ansøgning uploades her på siden ovenfor.

Retningslinjer for videnbaserede klyngeaktiviteter under Energy Cluster Denmark:

Innovationskraft – Retningslinjer for videnbaserede klyngeaktiviteter 2021-2024


Bevillingskriterier for puljen:

Bevillingskriterier


Ansøgningsskema inkl. budget. Der opfordres til at ansøgninger holdes omkring de 5 sider og sendes som pdf-fil:

Ansøgningsskema inkl. budget