Intelligent fjernvarme øger energieffektiviteten i Bornholmsk by

14. maj 2023

Over det sidste år er et intelligent fjernvarmesystem blevet afprøvet i byen Listed på Bornholm. Målet har været at øge effektiviteten af fjernvarmesystemet og bidrage til den grønne omstilling ved hjælp af en ny databaseret styringsmodel.

I et år har Bornholms Energi & Forsyning sammen med teknologivirksomhederne Neogrid Technologies, Utiligize, DTU Elektro og Energy Cluster Denmark testet og demonstreret et projekt, der skal øge effektiviteten af fjernvarmeforbrug, -distribution og -produktion ved at styre fjernvarmeforbruget i en husstand mere intelligent.

Projektet har navnet ”Flexibility Heat Grid Bornholm”, men bliver også kaldt ”Listedprojektet”. I projektet har 42 ud af de 65 boliger i Listed tilkendegivet et positivt tilsagn til at anvende dem som forsøgskaniner. Projektet har haft stor fokus på at inddrage borgerne og få deres accept med fra start til slut gennem hele processen.

Konkret har projektet testet og demonstreret en databaseret styringsmodel, der omfatter brug af slutbrugerfleksibilitet i fjernvarmenettet til bedre udnyttelse af nettet, integration af decentrale kilder af spildvarme og til samdrift med el- systemet gennem fleksibilitetsydelser.

”Flexibility Heat Grid Bornholm projektet er et af de projekter, som vi ser et særligt potentiale i, idet det netop skaber en aldeles nødvendig relation imellem den enkelte kunde og det overordnede forsyningssystem. Sammen skaber vi mulighederne for både på at nedbringe forbruget af biomassebaserede brændsler, billigere varmeregning til kunden, og faktisk også byggeklodserne til et mere robust forsyningssystem. I dette projekt får alle tilført viden og færdigheder der understøtter den helt nødvendige rejse vi i krydsfeltet mellem forbruger og system, er på for at skabe et mere bæredygtigt energisystem – det ser vi som ganske fremragende”, udtaler Adm. Direktør Claus Andersen fra Bornholms Energi & Forsyning.

App-styring giver beboerindflydelse

Husstandenes fjernvarme styres af Bornholms Energi & Forsyning på baggrund af Neogrids kommunikationsenhed, der er blevet sammenkoblet med husstandenes nuværende system. Dette system består typisk af en varmekreds og 110L varmtvandsbeholder styret af en Danfoss kontrolenhed. Neogrids kommunikationsenhed gør kontrollen smart og styringen prædiktiv. På trods af det, har beboerne ikke været sat helt uden for indflydelse. Via en app har den enkelte husstand nemlig kunnet sørge for, at deres personlige komfortniveau var og er opretholdt, samtidig med at de har opnået en besparelse på varmeregningen og bidraget til den grønne omstilling.

Projektets løbetid var fra januar 2022 til og med december 2022, og projektet er derfor nu afsluttet. På længere sigt er målet med projektet, at det kan skaleres op til andre fjernvarmesystemer både i Danmark, men også uden for landets grænser. Det skal føre til en lavere CO2-udledning og dermed også bidrage til den grønne omstilling.

Positive resultater betyder opskalering

Resultatmæssigt har projektet målt positive effekter i form af forbedret afkøling, lavere returtemperaturer og dermed et mere energieffektivt ledningsnet. Dykkes der nærmere ned i boligernes forbrug og energieffektivitet ses en tendens for at jo større boligens energiforbrug er jo større gavn har boligen haft af en intelligent styring.

Resultaterne er tydelige og positive, men der skal dog tages forbehold for, at Listedprojektet har haft få deltagere, hvilket betyder, at der ikke kan laves en generalisering af resultaterne.

I den nærmeste fremtid vil Bornholms Energi & Forsyning igangsætte et projekt, som på mange måder minder om Listedprojektet men i en langt større skala. Ved at opskalere projektet vil det være nemmere at kvalificere resultaterne og validere antagelser som energieffektivitet, CO2 reduktion og optimeret drift.

Projektperiode

Januar 2022 – December 2022

Budget

2 mio. kr. i samlet budget. Innovationsprojektet er støttet af EU’s Regionalfond.

Partnere:

Bornholms Energi og Forsyning
Neogrid Technologies
Utiligize
DTU Elektro
Energy Cluster Denmark