Olie- og gassektoren er allerede langt med den grønne omstilling

11. december 2020

Innovation og ny teknologiske løsninger har vist vejen videre for mange virksomheder i den danske olie- og gassektor.

Der var optræk til sortsyn, da der forleden blev indgået en historisk aftale for den danske del af Nordsøen, som indebærer et stop for yderligere udbudsrunder på den anden side af 2050.

Men det sortsyn er ubegrundet.

Allerede nu er den fossile del af den danske energisektor langt med at omstille sig til en grønnere produktion, og for mange er den grønne omstilling allerede daglig virkelighed, vurderer CEO Glenda Napier fra klyngeorganisationen Energy Cluster Denmark, som tæller medlemmer fra hele energisektoren blandt sine 400 medlemmer:

”På mange områder har energisektoren allerede taget hul på det, der venter på den anden side af 2050. Et stop for yderligere udbud i Nordsøen er et tilvalg af omstilling, innovation, morgendagen og mulighederne – det viser flere cases fra vores medlemsvirksomheder på forskellige teknologiområder”, siger hun.

10 år inde i processen
Det synspunkt vækker genklang langs kajkanterne i Esbjerg. ESVAGT er både engageret i innovationsprojektet Green Vessel sammen med Energy Cluster Denmark om grønt brændstof til skibene og har allerede årelang erfaring i vedvarende energi, pointerer Peter Lytzen, administrerende direktør:

”Vores omstillingsproces til at være leverandør til offshore vind begyndte i 2010 med ’Esvagt Supporter’. Vi har både fulgt markedets behov og sat nye innovative standarder for, hvordan man servicerer en offshore vindmøllepark – vi har lige nu tre nye SOV-skibe (Service Operation Vessels til offshore vindindustrien, red) på vej og har en klar forventning om at fortsætte den positive vækst indenfor vindindustrien”, siger Peter Lytzen.

En lignende ambition har Steen Brødbæk, administrerende direktør i Semco Maritime, som investerer kraftigt i vedvarende energi netop nu.

”Vi har i mange år arbejdet målrettet på en omstilling, og vores strategi frem mod 2023 er, at 50 procent af forretningen skal komme fra fornybar energi. Det vigtige er, at Esbjerg fortsat kommer til at spille den store centrale rolle inden for offshore-vindparker. Skal det ske, kræver det innovation, udvikling og fastholdelse af havmøllekomponenter i Esbjerg”, siger Steen Brødbæk.

Grønnere projekter
Aktuelt er halvdelen af Semco Maritimes 1.400 medarbejdere beskæftiget i olie- og gasindustrien – og den nye aftale kommer ikke til at ændre på deres arbejde de næste 10-15 år frem:

”Der er nu faste rammevilkår for de næste 30 år, og der er stadig nærområder, hvor man må bore i nabolicenserne. Vi håber, det kan give nye olie-gas projekter og ekstra arbejde”, siger Steen Brødbæk.

Jens Peder Ravn Thomsen, Managing Director i Ocean Team Group, ser også innovation som centralt – både i at bevare relevans i olie- og gasindustrien og i en fremtid med grønnere projekter.

”Vi har en forretning på at være tæt på kundernes behov og sikre, at vi har den innovation og teknologiske udvikling, som efterspørges. Det kræver, at vi er omstillingsparate – også i en verden, der over tid bevæger sig væk fra det fossile. Vi arbejder eksempelvis med CO2 injektion i olie- gasbrønde relateret til CCS projekter sammen med DHRTC, og vi har gennem mange år hjulpet vindindustrien med miljøfremmende levetidsforlængende aktiviteter. Vi ser digitaliseringen som en vej frem, og vi har ligeledes fokus på PTX, hvor vi allerede kan bidrage med 25 års erfaring. For os handler det om at omsætte vores kompetencer på nye områder og bringe værdi til energiindustrien, både den fossile af i går og den grønne af i morgen”, siger han.

Vindenergi i olie/gas
PTX er også et fokusområde for Total, som støtter en gruppe af videninstitutioner og selskaber i at undersøge potentialet for at anvende vedvarende energikilder til at forbedre klimaaftrykket fra den danske olie- og gasproduktion. Det sker gennem innovationsprojektet ’O/G Decarb’, hvor man kombinerer vindmølle- og bølgeteknologi på et flydende fundament for at skabe og lagre vedvarende energi, som via elektrolyse kan omdanne elektricitet til brint:

”Det er et spændende og innovativt projekt, som Total støtter, fordi det har potentiale til at løse en af udfordringerne ved at elektrificere produktionsplatforme med havvind produceret i nærheden af platformen,” siger Ole Hansen, Head of Development, Business & JV Management i Total E&P Danmark.  Studiet kan være med til at skabe en pålidelig grøn energiforsyning til platformene, som kan bruges på dage uden vind – og samtidig kan overproduktion af brint sendes med den producerede naturgas til land som et grønnere produkt.

Gearet til forandring
En anden af Esbjergs erfarne offshore-virksomheder er NorSea, som har været med fra olie og naturgas’ tidligste dage i både Danmark og Norge.

”Vi vil naturligvis fortsætte med at sikre effektiv og grøn operationel service til denne industri i mange år fremad”, siger CEO Jesper Høj-Hansen:

”Samtidig vil vi udnytte de stærke kompetencer, vi har opbygget, til at udvide vores marked i vindlogistik, hvor især Esbjerg er interessant for NorSea Group med den centrale position til at servicere Nordsøens udbygning af vindenergi, som vi har lokalt i Esbjerg”, siger han og pointerer, at hele området er gearet til skiftet:

”Der er stor opbakning fra lokalt politisk hold; fra virksomhederne, havnen, uddannelsessteder, de faglige organisationer og stærke branche- og klyngeorganisationer til at eksekvere på mulighederne i den grønne energi. Vigtigt er dog også, at Christiansborg bidrager med gode danske vilkår for vindmølleproducenterne, så det er attraktivt at producere på havnen og i baglandet i Esbjerg”, siger han.

Arbejdspladser i skiftet
Også INEOS er engageret i ambitiøse projekter, der kan medføre fordele for klimaet – fx lagring af store mængder CO2 i udtømte oliefelter i Nini Feltet i Nordsøen. Carbon Capture Storage (CCS), som CO2-indsamling og -lagring kaldes, er en hjørnesten i den danske klimastrategi, og her er konkret olie- gasviden af stor værdi:

”Olie har været dernede i millioner af år, og vi ved, hvordan olie og vand strømmer i reservoiret. Det er afgørende for at kunne levere et sikkert CO2-lager” siger Johan Byskov Svendsen, forretningsudviklingschef hos INEOS Oil & Gas Denmark.

INEOS er i spidsen for EUDP-projektet Greensand, der også involverer samarbejde med Energy Cluster Denmark, som vil føre til grøn omstilling af et felt i Nordsøen – og arbejdspladser på land. I Norge er man længere med CCS, og her vurderer man, at der er cirka 200 permanente jobs for hver 1 million tons CO2, der skal transporteres og lagres. Hvis man overfører de tal til regeringens klimaprogram, vil det generere 1.600 arbejdspladser, som for langt de flestes vedkommende kan udfyldes af dem, der i dag arbejder i olie & gas sektoren.

”Hvis alt går den rigtige vej med Project Greensand, og vi etablerer 0,5 mio. tons CO2 lagring i 2025 og 4 millioner tons mod udgangen af dette årti, så vil der allerede fra 2021 være folk i Esbjerg, der arbejder med Greensand og CO2 lagring. Fra 2025 vil der være op mod 100, der arbejder på projektet og lagringen, og frem mod 2030 er det op mod 1.000, der enten direkte eller indirekte arbejder med CO2 lagring gennem Project Greensand”, siger Johan Byskov Svendsen.