Brandsikre og bæredygtige bygningsintegrerede solceller

Udfordring

Formålet med projektet er at skabe et mere belyst vidensgrundlag for brand- og installationsmæssige risikoscenarier for bygningsintegrerede solcelleanlæg (BIPV-anlæg). Projektets deltagere vil sammen klæde branchen, kunder og interessenter på til bedre at kunne vurdere, hvornår og under hvilke forudsætninger et BIPV-anlæg er sikkert. På baggrund af DBI’s rapport ”Safety considerations of building integrated photovoltaic (BIPV) roof systems”, står det klart, at der er begrænset data og forskning med fokus på brandfare i BIPV-anlæg. Generelt konkluderes det i rapporten, at den brand-relaterede risiko kan opdeles i hhv. en øget sandsynlighed for antændelse grundet fejl i de elektriske komponenter fra BIPV-anlægget, samt muligheden for brandspredning via undertaget, da dette traditionelt ikke har været tilgængeligt for mulige eksterne antændelseskilder.

Løsning

Ved at forstå og belyse den brandrelaterede risiko ved tagmonterede BIPV-anlæg, kan man være med til at give hele branchen en løftestang, så man sammen kan gøre markedet større og mere sikkert. Vi vil tilvejebringe brandteknisk dokumentation og viden, der går ud over hvad der i BR18 kræves af BIPV-anlæg.

Projektet skal:

  1. Teste forskellige fejlscenarier i BIPV-anlæg på forskellige typer undertag, og dermed skabe en dybere viden, der muliggør en sikker og energiproducerende bygningsmasse.
  2. Analysere og vurdere data fra de forskellige konstruktioner.
  3. Designe en konstruktionssammensætning på baggrund af de indikative brandegenskaber.
  4. Gennem fuldskala test skabe vished om brandrisiko og brandspredning og hvorvidt denne kan minimeres gennem design- og monteringstekniske ændringer.
  5. Resultaterne vil indgå i en samlet rapport, hvor de fundamentale problemstillinger og de ændringer man kan foretage for at øge sikkerheden belyses.
  6. Sikre vidensdeling gennem fagmedier og videnpartner, såresultatet bliver bredt tilgængeligt.

Resultatet vil medføre en specialiseret viden, som vi kan benytte til at optimere både solcellerne og installationen af disse. Det vil betyde, at vi fortsat kan innovere og sikre, at vi leverer markedets sikreste og mest effektive totalløsning, og derudover gøre det muligt for resten af branchen at få adgang til viden om risikoscenarier, og derigennem forebygge katastrofer og afmystificere myter og misforståelser om solceller.

Effekt

Projektet en vigtig grundsten til fremtidens bæredygtige byggeri, da den nuværende politiske og økonomiske situation medfører et øget fokus på solceller. Ved at sikre et stærkere og mere belyst vidensgrundlag sikrer vi, at brand ikke bliver en showstopper for branchen. Ydermere vil projektet danne grundlag for vores produktoptimering, da vi ønsker at bruge dette projekt som et springbræt og forprojekt til f.eks. et EUDPprojekt, hvor fokus er at lave en forbedret og mere sikker totalløsning.

Partnere

DBI
Solvognen
Solartag

Fakta

Start: Marts 2023

Slut: Juli 2024

Bevilling: Kr. 400.000

Totalbudget: Kr. 800.000

Projektet er medfinansieret af Uddannelses- og forskningsministeriet

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail