SkyClean Scale-up

Udfordring

Landbrug, skibsfart, fly, lastbiler og visse industrielle processer er svære sektorer at dekarbonisere. For eksempel kommer en væsentlig del af landbrugets CO2-udledning fra fibre i husdyrgødning, der spredes på markerne og fra planterester, der, når de nedpløjes og forrådner, afgiver store mængder CO2.

Løsning

Projekt SkyClean opfører et pyrolyseanlæg, der opvarmer biologiske restprodukter i et iltfrit rum og omdanner restprodukterne til biokul, bioolie og syngas. Biokullet kan nedpløjes og lagre CO2 stabilt i over 500 år. Biokullet har desuden en gunstig jordforbedringseffekt og kan bidrage til at nedbringe landbrugets udledning af metan. Bioolien kan raffineres og bruges som brændstof til bl.a. skibe, fly og lastbiler. Syngas kan bruges til industriel opvarmning, fjernvarme eller potentielt omdannes til bio-metan.

Effekt

DTU vurderer, at genanvendelse af gylle og biologiske restprodukter gennem pyrolyseprocessen kan reducere landbrugets CO2-udledninger med 50 procent. Virksomheden Stiesdal vurderer, at SkyClean teknologien har et potentiale til at begrænse Danmarks udledninger med 7 mio. tons CO2 i 2030.

Aktiviteter

Projektet har tre overordnede mål: (1) modne SkyClean teknologien, (2) dokumentere CO2 lagrings-, miljø- og gødningseffekter og (3) udvikle de omkringliggende værdikæder.

I nr. 1 bygges det første 20 MW SkyClean-pyrolyseanlæg. Byggeriet er i gang og forventes færdigt inden sommerferien 2023. Det opføres ved BB Bioenergi’s biogasanlæg i Vrå hvorfra det modtager biogasrestfibre og leverer pyrolysegas til opgradering af biogas. Der arbejdes også med pyrolysens andre mulige energiprodukter i projektet.

I nr. 2 undersøges biokuls stabilitet i jorden med beregninger, kemiske undersøgelser, lysimeterforsøg mm. Biokuls miljø- og landbrugseffekter undersøges i potteforsøg, lysimeterforsøg, nye markforsøg små-skala samt fortsættelse af eksisterende små-skala markforsøg. Endelig udføres der mellem-skala markforsøg i regi af SEGES Landsforsøg.

I nr. 3 skabes erfaring med håndtering, opbevaring og udspredning af de over 10.000 tons biokul der bliver produceret i projektet. En begrænset mængde vil blive brugt til forsøg i projektet som beskrevet ovenfor, spredningsforsøg mm. Størstedelen vil dels blive udbragt på et demonstrationslandbrug og blive distribueret til frivillige landmænd der ønsker selv at få erfaring med biokul.

Læs mere om projektet her: https://skyclean-scale-up.dk/

Problemejer

Problemløsere

Projektvideo

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: August 2022

Slut: December 2025

Finansiering:

Totalbudget: 200.582.061,00 kr.

Kontaktperson

Christian Munk Jensen

Christian Munk Jensen
Project Manager
Tlf: +45 5055 2606
E-mail