SkyClean 2 MW

Udfordring

Landbrug, skibsfart, fly, lastbiler og visse industrielle processer er svære sektorer at dekarbonisere. For eksempel kommer en væsentlig del af landbrugets CO2-udledning fra fibre i husdyrgødning, der spredes på markerne og fra planterester, der, når de nedpløjes og forrådner, afgiver store mængder CO2.

Løsning

Projekt SkyClean opfører et pyrolyseanlæg, der opvarmer biologiske restprodukter i et iltfrit rum og omdanner restprodukterne til biokul, bioolie og syngas. Biokullet kan nedpløjes og lagre CO2 stabilt i over 500 år. Biokullet har desuden en gunstig jordforbedringseffekt og kan bidrage til at nedbringe landbrugets udledning af metan. Bioolien kan raffineres og bruges som brændstof til bl.a. skibe, fly og lastbiler. Syngas kan bruges til industriel opvarmning, fjernvarme eller potentielt omdannes til bio-metan.

Effekt

DTU vurderer, at genanvendelse af gylle og biologiske restprodukter gennem pyrolyseprocessen kan reducere landbrugets CO2-udledninger med 50 procent. Virksomheden Stiesdal vurderer, at SkyClean teknologien har et potentiale til at begrænse Danmarks udledninger med 7 mio. tons CO2 i 2030.

Aktiviteter

Målet er at bringe SkyClean teknologien til TRL 7 (Technology Readiness Level) og de-riske teknologien tilstrækkeligt til at træffe endelig investeringsbeslutning om det første fuldskala-anlæg. Dette opnås gennem udvikling, tests og optimering af SkyClean systemet på et eksisterende 0.2 MW pilotanlæg på DTU og et 2 MW proces demonstration-anlæg i GreenLab. Ud fra dette vil 2 MW anlægget i Skive blive ombygget så det kontinuerligt kan producere biokul og bioolie.

Katalytisk bio-olie opgradering vil blive testet og optimeret i et pilotanlæg på DTU og hos Haldor Topsøe. Sideløbende vil anvendelsen af rå bio-olie som brænder-fuel blive testet hos Ørsted i et industrielt set-up. Potentialet for opgradering af syngas til bio-metan vil blive undersøgt af DGC og DTU.

Problemejer

Problemløsere

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: September 2021

Slut: September 2024

Finansiering:

EUDP-støttemidler: 23 mio. kr.
Totalbudget: 36.4 mio. kr.

Kontaktperson

Christian Munk Jensen

Christian Munk Jensen
Project Manager
Tlf: +45 5055 2606
E-mail