Software fra nordjyske 2operate bidrager til bæredygtig teknologi i mobilnettet

7. juni 2020

Med implementering af nye generationer af 2G, 3G og 4G mobilnetværk er der, gennem en årrække, set en markant stigning i energiforbruget i såvel Danmark, som i resten af verden. Med den kommende lancering af 5G og tildeling af flere enheder og frekvenser er det forventeligt at strømforbruget i mobilmaster og antenner vil stige yderligere i de kommende år.

Omkostningsmæssigt er det en stor udfordring for teleindustrien, og teleselskaberne har derfor, i de senere år, gjort en række tiltage for at nedbringe energiforbruget og derved også medvirke til at sænke CO2 udledningen. Tiltagene har dog hovedsageligt været baseret på manuelle eller halvautomatiske processer der slukker dele af mobilnettet ned – primært om natten. En mere alternativ teknologisk indgangsvinkel – baseret på kunstig intelligens – til problematikken, forventes at kunne nedbringe strømforbruget yderligere.

Men det er ikke bare sådan lige til. Kompleksiteten med at udvikle med denne type algoritme kræver indsigt i den nyeste forskning på området. Derfor har det i arbejdet været vigtigt at få Institut for Datalogi ved Aalborg Universitet (AAU) involveret lige fra opstarten af projektet. AAU vil i processen bl.a. bidrage med at undersøge om deres nyeste publicerede forskning inden for intelligent regulering af trafiklys også kan inspirere og anvendes til strømbesparelser i et mobilnetværk.

Vi har igennem en længere tid været opmærksomme på at der var et behov for at hjælpe mobiloperatørerne med at kunne spare på energiforbruget. Igennem en periode havde vi overvejet at opstarte et nyt greenfield udviklingsprojekt, men da muligheden for at kunne deltage i støtteprogrammet opstod, gav det os lige det sidste skub til at kaste os ud i projektet Helle Friis, Executive Sales Manager, 2operate A/S

AI & maskinlæring – når nye teknologier udvikles med mindre strømforbrug for øje

ECO-RAN (Energy Consumption Optimization in Radio Access Network) er et innovationsprojekt med fokus på at fremskynde grøn og bæredygtig teknologi inden for mobil telekommunikation. Projektet er ledet af 2operate i samarbejde med TT-Netværket (Telenors og Telias fælles mobilnet) og AAU. Innovationsprojektet består i at udvikle modeller og analyser til at forudsige perioder på døgnet med overkapacitet i mobilnetværket. Herved vil det i de perioder hvor opkaldene er få være muligt at kunne lukke ned for de master der ikke er behov for, for så at genaktivere dem når kapaciteten stiger, således at kunderne ikke oplever en forringet service kvalitet.

En af de udfordringer 2operate står overfor, er at mobilnetværk genererer store mængder teknisk data, og med introduktion af 5G vil mængden blive yderligere omfattende. Spidsbelastningen på mobilnettet ligger især sidst på eftermiddagen og i de tidlige aftentimer, men brugen varierer også hen over året. På trods af det, er det dog stadig muligt at identificere et forholdsvis ens mønster, så algoritmerne skal være i stand til at genkende historiske tendenser og mønstre for at kunne forudse, hvornår der kan skrues ned eller helt slukkes for nettet.

Når specialister mødes skabes merværdi

Når flere private og offentlige aktører skal skabe et succesfuldt samarbejde omkring et projekt, kræver det både en del tilpasninger i de involverede organisationer, men også grundige overvejelser om hvordan samarbejdet skal foregå. Lige fra dag et stod det projektparterne i ECO-RAN klart, at det var vigtigt at arbejde med agile processer, og sikre en struktur der kunne facilitere, at der hurtigt kunne skabes og afprøves nye ideer. Herefter kunne forventningerne afstemmes og det rigtige team sammensættes, således at opgavebeskrivelsen og den enkelte deltagers rolle kunne defineres. Den konstante udforskning af ideer, hvad enten de holdt vand eller ej, var vigtig for at skabe et dynamisk udviklingsmiljø med højt til loftet, og afprøve relevante tekniske muligheder.

Helle Friis pointerer, ”Hver især har projektpartnerne specialistviden og kompetencer som de andre mangler, men det er netop på grund af vores forskellige kompetencer, at vi har et stærkt samarbejde.  Selvom der gensidigt er en stor respekt for fagligheden og samarbejdet, og vi ofte tager den anden part med på råd, har det til tider har været en udfordring at bibringe og videreformidle den faglige viden mellem projektdeltagerne. Men netop fordi der er forskelligheder, får vi nogle flere vinkler på tingene som gør, at vi i den sidste ende forhåbentlig får et bedre produkt ud af det.”

Om 2operate A/S

Siden 2009 har 2operate udviklet og leveret avancerede software løsninger til overvågning og optimering af fejlfinding i mobilnetværk (kaldet OSS – Operations Support Systems). Det vigtigste salgsargument har været udnyttelse af avanceret matematik (kunstig intelligens) til at gøre ikke-tekniske medarbejdere hos en mobiloperatør i stand til at løse visse diagnosticerings-opgaver, som traditionelt løses af medarbejdere med teknisk baggrund. Læs mere om 2operate HER

Om ETI

Energiteknologi sektoren står overfor en række udviklingsbehov i forhold til at udvikle nye innovative produkter, løsninger eller koncepter. Projektet Energi Teknologi Innovation (ETI) tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen med AAU kan udvikle energiteknologiløsninger og -produkter. CLEAN har tilsvarende fire programmer som dækker øvrige regioner i Danmark. ETI er finansieret af EU’s strukturfond under Region Nordjylland.