Mød vores medlem AquaGreen

25. februar 2020

Det nye medlem AquaGreen har udviklet en damptørrings- og pyrolyseteknologi (DTP) der afhjælper udfordringerne med bortskaffelse af biomasse på en bæredygtig og rentabel måde.

Landbruget alene, står for 22-24% af drivhusgasudledningen i Danmark men ved at implementere AquaGreen’s teknologi til behandling af gylle kan over halvdelen af denne drivhusgasudledning elimineres. Foruden at eliminere drivhusgasudledninger, eliminerer AquaGreen’s løsning de miljøfremmede stoffer og fjerner nogle af tungmetallerne.

Derfor kan denne teknologi benyttes til behandling af alle former for biomasse herunder bl.a. kommunalt spildevandsslam, biogasrestfibre, slam fra akvakulturindustri, industrislam fra mejerier, bryggerier, slagterier, den biokemiske industri og alle andre steder hvor der findes slam med organisk indhold. Herudover kan teknologien også benyttes til at pyrolysere have-/park affald.

Om AquaGreen

AquaGreen blev stiftet i 2014 og har i dag 9 ansatte. Deres teknologi er udviklet i samarbejde med DTU Kemiteknik og der er i udviklingsfasen lagt vægt på selve damptørrerens effektivitet og på integrationen imellem damptørrer og pyrolyse. AquaGreen’s teknologi reducerer vægten af slammet til ca. 10% af den oprindelige mængde. Slammet tørres med 200°C overhedet damp og den tørre biomasse pyrolyseres efterfølgende ved ca. 650°C, hvorved der dannes brændbare gasser, som brændes og herved genereres energi til både pyrolyse- og tørreprocessen. Restprodukterne fra processen er overskudsvarme (varmt vand), som kan bruges lokalt eller sluttes til fjernvarmesystemet, samt en biochar, som er et rent gødningsprodukt.

AquaGreen står nu overfor at skulle opskalere teknologien til en størrelse, der passer de fleste danske spildevandsselskabers slamproduktion og de store biogasanlæg. Derfor er der et ønske om at udvikle et brændersystem, der sikrer endnu lavere emissioner, og som er billig i konstruktion og drift, især da rentabiliteten i denne form for slambehandling ikke tillader store anlægssummer og høje driftsomkostninger.

”Et projekt, som CTI-projektet er af meget stor betydning for en virksomhed som AquaGreen. Markedspotentiale for vores teknologi er uforståeligt stort og der er derfor mange spillere der ønsker at bevæge sig ind på dette marked.  Det er derfor meget vigtigt at vi sikrer at vores teknologi til stadighed er mere effektiv og udviklet end alternativerne, og dette er CTI-projektet med til at sikre”. Henning Schmidt-Petersen, COO, AquaGreen ApS

Projektets mål:

AquaGreen er Leadpartner i et af de innovationsprojekter, der i 2019 har fået bevilliget støtte gennem projektet CTI. Projektet har i alt modtaget DKK 1.080.000 i støtte fra CLEANs støtteprogram CTI.

Deres motivation for deltagelse i støtteprogrammet er, at få hjælp til at dimensionere et brændkammer, der kan give en optimal forbrænding. Brænderen skal være fleksibel i forhold til et varierende input af pyrolysegas samt overholde lovmæssige krav til opholdstider ved bestemte temperaturer. Brænderen skal være fleksibel i forhold til et varierende input af pyrolysegas samt overholde lovmæssige krav til opholdstider ved bestemte temperaturer.

Helt konkret ønsker AquaGreen, i samarbejde med DTU’s førende forskere inden for forbrænding, og en producent af keramiske brændere, at få udviklet et endnu bedre forbrændingssystem til pyrolysegas, der:

  • har optimal opblanding af pyrolysegas og luft
  • er fleksibelt i forhold til varierende gasmængder
  • er fleksibelt i forhold til varierende gaskvalitet
  • overholder krav om opholdstider og temperaturer
  • reducerer NOx emissioner og sikrer overholdelse af myndighedskrav
  • er integrerbart med det nuværende design af det kombinerede damptørrer- og pyrolyseanlæg

  ”Vi har over en længere periode arbejdet tæt sammen med DTU og andre videninstitutioner som RUC, KU, AU m.fl. og det er meget inspirerende at være involveret i et forskermiljø, hvor man forsker i de nyeste udviklinger inden for de teknologier vi beskæftiger os med. Samtidig finder vi det meget spændende og udviklende at samarbejde med andre virksomheder, der har specialiseret sig og besidder en specialviden inden for dele af vores fagområde” Henning Schmidt-Petersen, COO, AquaGreen ApS

Om CTI

Energi- og miljøteknologi sektoren står overfor en række udviklingsbehov i forhold til at udvikle nye innovative produkter, løsninger eller koncepter. Projektet CTI (Clean Tech Innovation) tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen med DTU kan udvikle miljø- og energiteknologiløsninger og -produkter. CLEAN har tilsvarende fire programmer som dækker øvrige regioner i Danmark.