Innovationskraft – Energy Cluster Denmark

Projektbeskrivelse

Den danske industri indenfor energi repræsenterer en helt central dansk erhvervsmæssig styrkeposition, og industriens økonomiske betydning for Danmark er yderst signifikant. Industrien i Danmark bidrager tilsammen med over 130.000 arbejdspladser og genererer årligt minimum 344 mia. kr. i omsætning og 117 mia. kr. i eksport. Værdiskabelsen i de enkelte danske energivirksomheder er også høj sammenlignet med det øvrige danske erhvervsliv, idet hver ansat bidrager med 250 procent mere værdi end ansatte i virksomheder generelt i Danmark. I fremtiden ventes efterspørgslen efter grønne løsninger og nye teknologiske landvindinger i ind- og udland at stige markant, og derfor er udvikling af morgendagens teknologier og løsninger afgørende for dansk økonomi og de mange virksomheder i den danske energiklynge.

I tråd med Erhvervsfremmebestyrelsens anbefalinger om et mere sammenhængende erhvervsfremmesystem er det lykkedes at etablere én fælles national klyngeindsats for erhvervs- og teknologiområdet Energiteknologi. Der er over den seneste tid foregået en intensiv konsolideringsproces, som Energy Cluster Denmark netop er et resultat af. Konsolideringsprocessen er lykkedes med kraftig opbakning fra virksomheder, videninstitutioner og andre relevante aktører i økosystemet. Der er skabt et gravitationsfelt for erhvervs- og teknologiområdet Energiteknologi med stærk national, regional og lokal involvering.

Formålet med projektet er at udvikle og gennemføre virksomhedsdrevne klyngeaktiviteter indenfor styrkepositionen energiteknologi med fokus på at realisere potentialet for både vækst, udvikling og beskæftigelse på det grønne område særligt målrettet små og mellemstore virksomheder, samt styrke udviklingen og eksporten af især grønne energiteknologier og relaterede løsninger. Det sker gennem virksomhedsrettede og videnbaserede klyngeaktiviteter.

Projektet er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Finansieret af

Fakta

Start: 1. Januar 2021

Midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse: 17.500.000 kr.
Slutdato: 31. December 2022

Økonomiske partnere:
Center Danmark
Corolab
Foreningen Nordhavn
Gate21
Green Lab Skive
Green Tech Center
Hydrogen Valley
Nordisk Folkecenter for Renewable Energy
State of Green

Midler fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen: 40.000.000 kr.
Slutdato: 31. December 2024
Økonomiske partnere:
Aalborg Universitet
Aarhus Universitet
Alexandra Instituttet
CBS
DAMRC
DBI
DFM
DHI
DTU
FORCE Technology
GEUS
Københavns Universitet
Syddansk Universitet

Tilsagnsmodtager:
Energy Cluster Denmark