Urenheder i PtX-værdikæden

Udfordring

Brint er en essentiel del af den grønne omstilling. Der er dog store udfordringer ved håndtering af brint, når udstyr og komponenter designes. Grundlæggende er de største risikofaktorer ved infrastruktur til brint risikoen for brintskørhed i metaller samt lækager og deraf følgende eksplosionsfare.

Brint påvirker især de dynamiske egenskaber (udmattelse) af metaller, såvel som for andre materialer, og stort set alle komponenter i brintholdige miljøer er påvirket af cykliske belastninger – bølgelaster offshore, temperaturvariationer, vibrationer fra maskiner, trykvariationer i f.eks. rørledninger, som forventes at øges når decentrale elektrolyseanlæg kobles på, og al anden infrastruktur.

Over de seneste år har man diskuteret bevidst tilsætning af urenheder som ilt og CO (kulilte) til brinten for at undgå hurtig revnevækst i internationale fora, og samtidig arbejdes der på retningslinjer og standarder for, hvor ren brinten skal være. Man er på internationalt plan ved at fastsætte grænser for vandindhold i brint, men uden tilstrækkeligt vidensgrundlag. Dette giver udfordringer i design af fremtidig brintinfrastruktur såvel som i storskala anlæg til brintfremstilling.

Løsning

Projektets formål er at belyse hvordan urenheder i brint påvirker materialer i hele Power-to-X værdikæden.
Det gælder både i brintfremstillingen ved elektrolyse, hvor den samtidige udfordring med brint og lud i systemet, giver betingelser, som der ikke findes data på. Når brinten transporteres videre, kan visse urenheder have en gavnlig effekt på de brudmekaniske egenskaber, mens eksempelvis vandindhold er potentielt skadeligt. Det vides dog ikke, da eksisterende data fra 1980’erne peger i flere retninger. Projektet kan således bidrage til af fylde huller af viden, og definere hvor der er behov for større testprogrammer, og hvor det ikke er nødvendigt.

Effekt

Arbejdet gennem projektet vil belyse hvor der er behov for ny viden, samt hvor projektets resultater bidrager til at skabe standarder og retningslinjer. Den opbyggede viden gennem projektperioden vil skabe værdi i hele Power-to-X værdikæden gennem de planlagte videndelingsarrangementer. Da projektet har karakter af forprojekt, vil det ligeledes bidrage til at belyse, hvor der er behov for at sætte ind med test og videnopbygning for at lukke vidensgab, så fremtidig brintinfrastruktur kan bygges og driftes på den mest sikre, ressourcebesparende og økonomisk bæredygtige måde.

Partnere

PG Flowteknik

Green Hydrogen Systems

Dansk Gasteknisk Center

Energinet

Gas Storage Denmark

FORCE Technology

 

Fakta

Start: 1. marts 2024

Slut: 30. november 2024

Totalbudget: 338.000 kr.

Projektet er medfinansieret af Uddannelses- og forskningsministeriet

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail