Vandbehandling til PtX

Udfordring

Der er planlagt flere store P2X-anlæg rundt omkring i Danmark, hvilket forudsætter dels en kontinuerlig vandforsyning, og dels en rensning vandet til ultraren kvalitet. Der pågår en del aktiviteter for at identificere hvilke vandtyper der er egnede, og der er bred enighed om, at grundvand ikke skal anvendes som grundlag. Der er derfor behov for at identificere mulige vandtyper der kan anvendes, samt hvordan koncentratet fra den ultrarene produktion af vand, skal håndteres efterfølgende. Det findes der kun begrænset viden om i dag, og nærværende projekt vil derfor bidrage med vigtig viden på området.

Løsning

I nærværende projekt er der fokus på at arbejde med mulige vandtyper til elektrolyseproduktionen som fx sekundavand (overfladevand) samt renset spildevand. For at kunne producere ultrarent vand, kræves en lang række forskellige renseteknologier, bl.a. membranfiltrering som resulterer i et koncentrat hvori der ophobes miljøfarlige forurenende stoffer og salte. Den kemiske sammensætning af koncentrat fra forskellige vandtyper identificeres ift. miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) og salte. Denne viden udgør et grundlag for teknologivalg ift. at kunne få en ny udledningstilladelse hvor krav fra det kommende Byspildevandsdirektiv vil være gældende. Projektet vil ligeledes bidrage med viden om håndtering af koncentratet fra forskellige vandtyper, samt mulig biologisk omsætning af MFS og organisk stof. Den sidste aktivitet i projektet omhandler den teoretiske evaluering af teknologikoncepter der kan muliggøre rensning af koncentratet. Der kigges teoretisk ind i mulige priser og hvis muligt, CO2 aftryk for disse.

Hvordan dette koncentrat skal renses efterfølgende, findes der i dag kun ringe viden om. Nærværende projekt bidrager således med viden omkring hvilke vandtyper, der kan anvendes til produktion af ultrarent vand, koncentratkarakterisering, renseteknologier til håndtering af dette, hvilket samlet set adresserer nogle nøgleelementer, essentielt for P2X produktion på land.

Effekt

Projektet vil med ovennævnte beskrevne aktiviteter bidrage med ny essentiel viden om vandtyper og behandling af koncentreret procesvand, som fx i dette tilfælde rejektvand fra membranfiltrering ved brug af omvendt osmose teknologi. Der vil efterfølgende være behov for at opskalere til pilotskala tests, på flere lokaliteter for at sikre at fx spildevandsforsyninger kan håndtere koncentratet, ift. det kommende Byspildevandsdirektiv. Det vil være nødvendigt ift. at prissætte koncentrathåndteringen og finde mulige synergier ift. det 4. rensetrin som skal implementeres på udvalgte renseanlæg (< 150.000 PE) fra 2030-2035.

Partnere

Teknologisk Institut

ECT2

MUTAG

Fakta

Start: 1. marts 2024

Slut: 31. oktober 2024

Totalbudget: 660.000 kr.

Projektet er medfinansieret af Uddannelses- og forskningsministeriet

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail